jazyk polština   jazyk čeština   jazyk němčina   jazyk němčina   jazyk italština   jazyk španělština   jazyk němčina

Warunki Handlowe

Ogólne warunki handlowe i warunki reklamacji

 1. Postanowienia wstępne

Wraz z zakupem  e-booków na stronach  www.josefcvrcek.pl między Klientem i Sprzedawcą zostaje zawarta umowa według poniższych warunków handlowych (dalej WH). WH są nierozłączną częścią zamówienia i umowy sprzedaży produktu zawartej na odległość między sprzedającym i Klientem.

Przedmiot kupna jest obiektem własności intelektualnej, zakazane jest jego rozpowszechnianie i udostępnianie osobom trzecim bez zgody Sprzedającego. Wraz z zawarciem umowy klient akceptuje, że Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z materiałów szkoleniowych oraz sukcesy i niepowodzenia z tym związane.

 1. Podstawowe pojęcia:

Sprzedawcą e-booka Jak robić dobre zdjęcia i e-booka Jak fotografować śluby i kursu online Radość z robienia zdjęć jest Fin Office s.r.o. (dalej Sprzedawca): 

Fin Office s.r.o.

Lidická 600, Havířov - Šumbark, 736 01, CZ

IČ: 26837986, DIČ CZ26837986

Strona www: www.josefcvrcek.pl

Obsługa klienta:

e-mail: josef@josefcvrcek.pl

CZ: +42 602730028

PL: +48 695504165

Pod pojęciem Klient rozumie się osobę prawną lub fizyczną, która zamówiła i kupiła online produkt szkoleniowy oferowany przez Sprzedawcę na stronach www: www.josefcvrcek.pl (dalej Klient).

E-book Jak robić dobre zdjęcia  jest rozumiany jako plik w formacie PDF oferowany za pośrednictwem stronach internetowych www: www.josefcvrcek.pl, którego nie dostarcza się na nośniku.

E-book Jak fotografować śluby jest rozumiany jako plik w formacie PDF oferowany za pośrednictwem stronach internetowych www: www.josefcvrcek.pl, którego nie dostarcza się na nośniku.

Kurs online Radość z robienia zdjęć jest rozumiany jako seria filmów video oferowana za pośrednictwem stronach www: www.josefcvrcek.pl. Filmy nie są dostarczane na nośniku.  

Za zamówienie online uważa się wypełnienie i odesłanie formularza elektronicznego w celu zamówienia online produktu ze stron internetowych www: www.josefcvrcek.pl. Odsyłając formularz Klient potwierdza, że zapoznał się z powyższymi WH i akceptuje bez wyjątków wszystkie postanowienia aktualne w dniu odesłania formularza. Klient zobowiązuje się do podania w elektrycznym formularzu prawdziwych i pełnych informacji. Każdy formularz musi zawierać:  

 • Imię i nazwisko klienta albo nazwa firmy
 • Stały adres zamieszkania klienta albo siedziby firmy 
 • Adres email
 • Numer telefonu klienta 
 • Nazwa kursu
 • Cena za poszczególny kurs oraz pełną cenę zamówienia 
 • Sposób zapłaty
 • Akceptację WH

Wszystkie przyjęte zamówienia online uważa się za propozycję zawarcia umowy sprzedaży kursów i nie są uważane za zobowiązujące. Do akceptacji propozycji zawarcia umowy ze strony Sprzedawcy, dochodzi w momencie uiszczenia przez Klienta opłaty w pełnej wysokości i otrzymania przez Klienta potwierdzenia ze strony Sprzedawcy drogą elektroniczną. Powoduje to zawarcie na odległość umowy pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

Całkowita cena podana jest w formularzu elektronicznym. Dotyczy to wyłącznie ceny wymienionej na stronach internetowych www.josefcvrcek.pl.

WH to zawarte w regulaminie ogólne warunki handlowe, które są nierozerwalną częścią zamówienia online i umowy zawartej na odległość. WH są opublikowane na stronie internetowej Sprzedawcy. (www.josefcvrcek.pl).

 1. Zamówienie i zawarcie umowy
 1. Klient deklaruje, że zapoznał się ze wszystkimi informacjami dotyczącymi zamówienia znajdującymi się pod adresem www.josefcvrcek.pl.
 2. Klient zamawia przedmiot umowy (produkt edukacyjny) poprzez wypełnienie elektronicznego formularza za  pośrednictwem stron internetowych www.josefcvrcek.pl. Klient jest zobowiązany do skontrolowania zamówienia przed wysłaniem i poprawienia ewentualnych błędów.
 3. Klient odsyłając formularz potwierdza, że zapoznał WH dotyczącymi zakupu na stronach www.josefcvrcek.pl że je akceptuje. 
 4. Po odesłaniu elektronicznego formularza Klient otrzyma fakturę proforma w celu uiszczenia opłaty za kurs.
 1. Cena i sposób płatności
 1. Aktualna cena produktów umieszczona jest na stronie internetowej Sprzedawcy www.josefcvrcek.pl oraz w podsumowaniu zamówienia elektronicznego.
 2. Fakturę (dowód sprzedaży) Sprzedawca wystawi Klientowi od razu po uregulowaniu należności. Klient otrzyma fakturę na podany przez siebie adres. Sprzedawca jest płatnikiem VAT.
 3. Możliwości płatności:
 • Przelewem bankowym na konto. Numer konta jest podany na fakturze proforma.
 • Online kartą płatniczą. Płatność kartą jest realizowana za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych GoPay.cz   
 1. Warunki dodatkowe
 1. Wszystkie wymienione produkty edukacyjne są dystrybuowane wyłącznie drogą elektroniczną. Po wniesieniu pełnej opłaty za zamówienie, Klient otrzymuje natychmiastowy dostęp do konta użytkownika. Na adres e-mail podany w formularzu zostają mu wysłane dane do logowania. Klient ma dostęp do kursu kiedykolwiek i z jakiegokolwiek miejsca za pośrednictwem swojego konta. 
 2. Dostęp do wszystkich produktów edukacyjnych online jest czasowo nieograniczony. W przypadku ukończenia działalności Sprzedawcy zaprzestania prowadzenia strony internetowej, za pośrednictwem której kupujący otrzymywał dostęp do produktów, obowiązkiem sprzedawcy jest umożliwienie Klientowi pobrania wszystkich produktów na dysk.
 3. Dostęp do konta użytkownika jest zabezpieczony loginem użytkownika i hasłem.
  Klient jest zobowiązany zachować dyskrecję odnośnie danych niezbędnych do uzyskania dostępu do konta i  danych do logowania w dyskrecji i ma świadomość, że Sprzedawca nie bierze odpowiedzialności za niewypełnienie tego obowiązku przez Klienta. Klient nie jest uprawniony do udostępniania danych do losowaniach osobom trzecim, ani do rozpowszechniania kursów w inny sposób. 
 4. Strona internetowa Sprzedawcy może być aktualizowana bez wcześniejszego powiadomienia.  
 1. Odstąpienie od umowy
 1. Na swoje produkty Sprzedawca udziela 100% gwarancji satysfakcji lub zwrotu pieniędzy.
 2. Po dokonaniu zamówienia Klient ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny, najpóźniej 30 dni od momentu dokonania zamówienia. Odstąpienie od umowy jest możliwe drogą elektroniczną przez wysłanie wiadomości na adres: josef@josefcvrcek.pl z informacją o odstąpieniu od umowy oraz fakturą i numerem konta, na który mają zostać zwrócone pieniądze klienta. Klientowi zostanie wysłana faktura korygująca z kwotą odpowiadającą cenie wymienionej na pierwotnej fakturze. Wymieniona suma zostanie zwrócona najpóźniej w ciągu 30 dni od dnia odstąpienia od umowy na rachunek bankowy Klienta.  
 3. Po odstąpieniu od umowy dostęp do konta zostanie Klientowi odebrany. Nie będzie miał on również prawa do zyskania i wykorzystania dodatków zakupionych razem z kursem.
 1. Ochrona danych osobowych
 1. Deklaracja sprzedawcy: Sprzedawca zobowiązuje się respektować poufny charakter osobistych i firmowych danych Klienta, które są zabezpieczone przed nieautoryzowanym dostępem i wykorzystanie. Dane nie są udostępniane osobom trzecim. Dane, które Klient wprowadza podczas składania zamówienia, są niezbędne do jego identyfikacji. Są wykorzystywane w celu realizacji transakcji, łącznie z niezbędnymi operacjami finansowymi, wystawiania faktur, identyfikacji płatności bezgotówkowych oraz komunikacji z klientem.
 2. Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony powierzonych mu danych osobowych i postępować w zgodzie z paragrafem nr 101/2000 Sb. o ochronie danych osobowych.
 3. Klient udziela zgody na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o planowanych wydarzeniach i ofertach swoich partnerów handlowych.
 1. Warunki reklamacji
 1. Produkty edukacyjne są sprzedawane w oferowanej formie i z oferowaną zawartością. W sytuacji kiedy klient jest niezadowolony lub ma zastrzeżenia dotyczące formy i zawartości produktów edukacyjnych, może zgodnie z postanowieniami określonymi w punkcie 6 - Odstąpienie od umowy tych warunków handlowych, odstąpić od umowy z prawem do zwrotu pieniędzy w wysokości ceny zakupu.
 2. Jeśli klient nie skorzysta z prawa do odstąpienia od umowy w określonym czasie, ewentualne reklamacje mogą dotyczyć jedynie niedostępności materiałów internetowych spowodowanej technicznymi awariami po stronie Sprzedawcy lub stron umowy zapewniających Sprzedawcy dystrybucję elektroniczną produktu.
 3. W przypadku niedostępności lub pogorszenia dostępności klient złoży reklamację wysyłając e-mail na adres josef@josefcvrcek.pl, w którym zawrze: adres e-mail z pomocą którego zarejestrował się w sekcji członkowskiej, datę, kiedy produkt stał się niedostępny oraz bliższe informacje dotyczące problemów z dostępnością materiałów internetowych.
 4. Na rozpatrzenie złożonej reklamacji Sprzedawca ma 30 dni. W tym czasie zweryfikuje przyczyny po stronie Sprzedawcy i podmiotów związanych umowami ze sprzedawcą, które mogłyby spowodować brak dostępu lub pogorszony dostęp i poinformuje klienta o efektach. Uchybienia po stronie Sprzedawcy, Sprzedawca usunie bezzwłocznie, najpóźniej w ciągu 30 dni od otrzymania obowiązującej reklamacji. Uchybienia stwierdzone po stronie związanych  ze sprzedawcą umową podmiotów, Sprzedawca usunie w ciągu 60 dni od otrzymania obowiązującej reklamacji. Klient przyjmuje do wiadomości, że wydłużony czas rozpatrzenia ewentualnej reklamacji w przypadku stron związanych ze Sprzedawcą umową jest koniecznością.
 5. Sprzedawca nie odpowiada za niedostępność lub pogorszoną dostępność materiałów internetowych spowodowaną usterkami i niedostatkami sprzętu i oprogramowania klienta oraz jego dostawcy Internetu.

   9. Postanowienia końcowe

 1. Powyższe warunki handlowe nabywają mocy z dniem 1. 1.2018. Informacje przekazywane są za pośrednictwem stron internetowych www.josefcvrcek.pl, w razie potrzeby innymi kanałami informacyjnymi.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany powyższych warunków handlowych. Każda nowa wersja warunków handlowych jest dostępna na stronach internetowych www.josefcvrcek.pl i jest oznaczona datą ważności. Wszystkich zamówień dotyczą warunki handlowe aktualne w momencie zawarcia umowy.